ABC-egzekucji


Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadana przez sąd. Tytułem egzekucyjnym może być wydany przez sąd wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty, zawarta przed sądem ugoda. Tytułem egzekucyjnym może być również akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji, a także wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem albo przed mediatorem 

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania : wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, wykonywanie tytułów wydanych na podstawie odrębnych przepisów.

Wszczynając postępowanie egzekucyjne wierzyciel winien złożyć komornikowi oryginał tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem egzekucyjnym.

Wniosek egzekucyjny wierzyciela winien spełniać wymogi pisma procesowego. W jego treści należy wskazać strony postępowania ( dłużnik, wierzyciel ) wraz z ich adresami, roszczenie które ma być spełnione, sposoby egzekucji.

Egzekucje wobec dłużnika można prowadzić za pomocą następujących sposobów egzekucji przewidzianych przepisami prawa i wskazanych przez wierzyciela we wniosku inicjującym postępowanie: z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z wierzytelności, innych praw majątkowych dłużnika, ze świadczenia emerytalno – rentowego, z nieruchomości.

W celu skutecznego i szybkiego przeprowadzenia egzekucji wierzyciel powinien wskazać we wniosku dane dotyczące składników majątkowych dłużnika: bank w którym dłużnika ma rachunek, rachunki, miejsce jego pracy, pobierane świadczenie z ZUS, KRUS, posiadane pojazdy lub inne wartościowe ruchomości. We wniosku egzekucyjnym należy ponadto podać – o ile są znane – numery PESEL, NIP dłużnika.

Jeżeli wierzyciel nie zna składników majątku dłużnika , do których można skierować egzekucję – wierzyciel za wynagrodzeniem może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, składając w tym zakresie stosowny wniosek.

W przypadku wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należy podać numer księgi wieczystej ( numer zbioru dokumentów ) oraz miejsce jej położenia.

W przypadku wszczęcia egzekucji z nieruchomości wierzyciel dodatkowo uiszcza zaliczkę na biegłego rzeczoznawcę powołanego do wyceny nieruchomości oraz zaliczkę na ogłoszenia prasowe.

Jeżeli dłużnik zamieszkuje poza Częstochową a wierzyciel domaga się przeprowadzenia czynności w miejscu zamieszkania ( prowadzenia działalności ) może zostać obciążony kosztami dojazdu, które zwracane są wierzycielowi z kwot wyegzekwowanych od dłużnika.

Jeżeli wierzycielowi nie jest znane źródło dochodu dłużnika komornik może wystąpić z zapytaniem do ZUS i Urzędu Skarbowego. W tym celu wierzyciel zostanie wezwany do uiszczenia zaliczki na pokrycie kosztów zapytania.

W razie skutecznej egzekucji wszelkie poniesione koszty są zwracane wierzycielowi z kwot wyegzekwowanych od dłużnika. Jeżeli wierzyciel jest zwolniony z kosztów sądowych wszystkie zaliczki na wydatki gotówkowe uiszcza za niego Skarb Państwa – Prezes Sądu Rejonowego.

Jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna tytuł wykonawczy jest zwracany wierzycielowi , który winien ponownie skierować egzekucje do komornika przed upływem 10 lat . Każde jego ponowne złożenie do komornika przerywa bieg przedawnienia.