Nieruchomości

1.15-03-2022 o godz. 10:00Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Mariusz Grabowski
Kancelaria Komornicza, Żwirki i Wigury 6/14, Częstochowa, 42-217 Częstochowa
tel. 34 365 66 80 / fax. 34 365 66 80
Sygnatura: Km 2145/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Mariusz Grabowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ISOTECHNIK Sp. z o.o., położonej przy ,42-262 Poczesna, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00048337/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3874 ha ujętej w KW CZ1C/00044085/1 oraz CZ1C/00048337/1 oraz CZ1C/00123752/6 zlokalizowanej w gminie Poczesna w miejscowości Poczesna obejmującej działkę gruntu u numerze ewidencyjnym 437/5 o powierzchni 0,1366 ha ujętą w KW CZ1C/00044085/1 oraz działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 437/6 o powierzchni 0,1373 ha ujętą w KW CZ1C/00048337/1 oraz działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 436/4 o powierzchni 0,1135 ha ujętą w KW CZ1C/00123752/6 O CHARAKTERZE PRZEMYSŁOWYM , GOSPODARCZYM Suma oszacowania całej nieruchomości (CZ1C/00044085/1 oraz CZ1C/00048337/1 oraz CZ1C/00123752/6) wynosi 712 900,00zł plus PODATEK VAT 23%, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 534 675,00 zł plus PODATEK VAT 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 290,00 zł.
Suma oszacowania wynosi 586 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 440 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 680,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 2 w Częstochowie 30 1020 1664 0000 3602 0133 2402.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Mariusz Grabowski